INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest HammerMed Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców – pod numerem: 0000963514, NIP 7252146468, REGON 365184968, ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź (dalej jako: Administrator).

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem e-mail: dane@hammer.pl.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, obejmujące m.in.:

– podstawy prawnej przetwarzania danych,

– celu przetwarzania danych,

– odbiorcach danych,

– okresie przechowywania danych,

– uprawnieniach osób, których dane przetwarza Administrator.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SPÓŁKI

III. Cele i podstawy przetwarzania danychPani/Pana dane osobowe Administrator przetwarza:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Administratorem lub podjęcia czynności prowadzących do jej zawarcia, na życzenie osoby, której dane dotyczą;
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnych obowiązków Administratora, np. przepisów o rachunkowości lub przepisów podatkowych;
3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z zakresu współpracy stron.
IV. Okres przechowywania danychPani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Administratorem, chyba, że dłuższy okres przechowywania tych danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, którym podlega Administrator.
V. Odbiorcy danychPani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:
1. podmiotom współpracującym z Administratorem w jego działalności gospodarczej, tj.: podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowo-rozliczeniowe;
2. podmiotom świadczącym usługi prawne;
3. dostawcom sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego;
4. podmiotom świadczącym usługi serwisu IT;
5. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie;
6. podmiotom wskazanym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, lub innym, którym Administrator ma prawny obowiązek wydania danych osobowych;
VI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowejPani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowej.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:Przysługuje Pani/Panu prawo:
a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. żądania sprostowania swoich danych;
c. żądania usunięcia danych;
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e. przenoszenia danych;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach, w których dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Niezależnie od uprawnień, o których mowa w pkt. 1-6, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Realizacja uprawnień osoby, której dane dotycząUprawnienia, o których mowa w punkcie VII zrealizować można poprzez:
1. kontakt z Administratorem na jego adres pocztowy,
2. kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail wskazany na początku tego dokumentu.
IX. Informacja o obowiązku / dobrowolności podania danychW każdym przypadku podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia lub realizacji umowy odmowa podania danych skutkuje niemożnością zawarcia lub wykonania umowy.
W przypadku danych przetwarzanych dla innych celów, niż zawarcie lub wykonanie umowy, odmowa podania danych skutkuje niemożnością realizacji tych celów.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji       i profilowaniePani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

INFORMACJE DLA NADAWCÓW POCZTY E-MAIL, OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZE SPÓŁKĄ W CELU UZYSKANIA INFORMACJI Z ZAKRESU JEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

III. Cele i podstawy przetwarzania danychPani/Pana dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub prośbę o informację, skierowane bezpośrednio lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
IV. Okres przechowywania danychPani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą mailową. W przypadku zapytań, wobec których udzielono odpowiedź w rozmowie telefonicznej dane osobowe nie są przechowywane.
V. Odbiorcy danychPani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane
1. podmiotom współpracującym z Administratorem w jego działalności gospodarczej, tj.: dostawcom sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego; podmiotom świadczącym usługi serwisu IT;
2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.
VI. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowejPani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowej.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:Przysługuje Pani/Panu prawo:
a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. żądania sprostowania swoich danych;
c. żądania usunięcia danych;
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e. przenoszenia danych;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach, w których dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Niezależnie od uprawnień, o których mowa w lit. a-f, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII. Realizacja uprawnień osoby, której dane dotycząUprawnienia, o których mowa w punkcie VII lit. a-f zrealizować można poprzez:
1) kontakt z Administratorem na adres pocztowy,
2) kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail wskazany na początku tego dokumentu.
IX. Informacja o obowiązku / dobrowolności podania danychPodanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie tylko wówczas, gdy pozyskanie danych przez Administratora jest konieczne dla udzielenia żądanych informacji.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowaniePani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

INFORMACJE DLA REPREZENTANTÓW, PEŁNOMOCNIKÓW, OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU

III. Cele i podstawy przetwarzania danychPani/Pana dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest: a) zawarcie umowy z podmiotem, w imieniu którego Pan/Pani działa na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa, uchwały lub innego, prawnie wiążącego aktu lub w związku z funkcją wspólnika uprawnionego do reprezentacji, prokurenta lub członka organu uprawnionego do reprezentowania tego podmiotu; b) wykonania umowy zawartej z podmiotem, który udostępnił Administratorowi Pani/Pana dane osobowe w związku z jej realizacją (np. wskazał Panią/Pana jako osobę do kontaktu)
IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowychAdministrator przetwarza dane osobowe zwykłe, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji, stanowisko/funkcja/pozycja w strukturze organizacyjnej danego podmiotu
V. Okres przechowywania danychDane osobowe osób, które zostały ujawnione w treści umowy będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą umową, a przez okres dłuższy – gdy obowiązek archiwizowania tych danych jest prawnym obowiązkiem Administratora.
VI. Odbiorcy danychPani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:
1. podmiotom współpracującym z Administratorem w jego działalności gospodarczej, tj.: podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowo-rozliczeniowe; podmiotom świadczącym usługi prawne; dostawcom sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego; podmiotom świadczącym usługi serwisu IT; podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie; podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub na jego zlecenie usługi bilansowania handlowego;
2. podmiotom wskazanym przez przepisy prawa, którym Administrator ma prawny obowiązek wydania danych osobowych.
VII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowejPani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowej.
VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:Przysługuje Pani/Panu prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) żądania sprostowania swoich danych;
c) żądania usunięcia danych;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) przenoszenia danych;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Niezależnie od uprawnień, o których mowa w lit. a-f, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IX. Realizacja uprawnień osoby, której dane dotycząUprawnienia, o których mowa w punkcie VIII lit. a-f zrealizować można poprzez:
1) kontakt z Administratorem na adres pocztowy.
2) kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail wskazany na początku tego dokumentu.
X. Źródło pochodzenia danych osobowychDane mogą być pozyskiwane:
a) z ogólnodostępnych rejestrów, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Krajowy Rejestr Sądowy
b) bezpośrednio od podmiotu, który jest stroną umowy z Administratorem,
c) bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowaniePani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Informacja o Cookies

 1. Serwis www.melody-park.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniku korzystającym z serwisu, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, tj.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a. skutecznego rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb i wykorzystywanego przez niego oprogramowania;
  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w opcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.